Kvaliteedi tagamine

Nail Passion OÜ koolituste kvaliteedi tagamise alused

 

 1. Üldsätted

1.1 Nail Passion OÜ (edaspidi: Koolitaja) lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, ettevõtte ärieetikast, põhikirjast, õppekorralduse alustest ja sisekorra eeskirjast.

1.2 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel juhindub Koolitaja väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

1.3 Koolitaja korraldab täienduskoolitusi järgmistes valdkondades:

1.3.1   Käehooldus

1.3.2  Jalahooldus

1.3.3  Küünetehnika

1.3.4  Küünedisain

 

 1. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Koolitusruumid, õppetehnika ja õppevahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Koolitaja ruumid asuvad aadressil Kadaka tee 70C, Tallinn, kus Koolitaja käsutuses on kaks õpperuumi suuruses 20 kuni 25 m2 ja kontor ning laopind. Õpperuumide sisustusse kuuluvad valgetahvlid, korralik valgustus, õppelauad-toolid, töölauad, protseduurilauad. Koolituste läbiviimiseks ja materjalide ettevalmistamiseks on võimalik kasutada printimis-, paljundamis, ja esitlusvahendeid. Kõikides ruumides on arvuti, tahvli ja esitlustehnika kasutamise võimalus ning tasuta internetiühendus.

Praktiline töö toimub koolitusruumides, kus on olemas mööbel vastavalt koolituse spetsiifikale, seadmed ning tooted. Ühes koolitusruumis valamu. Samuti kõik muud töövahendid praktilise töö läbiviimiseks.

 

 1. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Õppekavade koostamisel lähtub Koolitaja täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

3.2 Koolitaja avalike koolituste õppekavades sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

 • õppekava nimetus;
 • õppekavarühm;
 • õpiväljundid;
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • õppe sisu;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus õpetajatel.

3.3 Õppekava koostamisel lähtub Koolitaja sihtgrupi vajadustest, jälgides, et koolitused oleksid praktilise suunitlusega ning võimaldaksid koolitataval õppe-eesmärgid saavutada.

 

 1. Õpetajate kvaliteedi tagamise alused

4.1 Kõik Koolitaja õppetöö läbiviijad on spetsialistid, kes õpisituatsioonis toetavad täiskasvanud inimese õppimist ja enesearendust. Koolitaja tagab, et koolitusi viivad läbi sobiva kvalifikatsiooniga või vastavat õpi- või töökogemust omavad spetsialistid. Õppetöö läbiviijad omavad vähemalt 10-aastast töö- ja koolitajakogemust antud valdkonnas.

4.2 Kõigi avatud koolituste raames õpetavate õpetajate kvalifikatsioon ja õpi- või töökogemus on kirjeldatud Koolitaja veebilehel.

4.3 Õpetajate tööd hinnatakse koolitusel osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal.

 

 1. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Koolitaja küsib pärast igat koolitust osalejatelt tagasisidet. Tagasisidet saab anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka e-maili teel. Tagasisidet saab anda nii nimeliselt kui ka anonüümselt.

5.2 Koolitaja analüüsib saadud tagasisidet ning teeb vajadusel muudatusi koolituse läbiviimisel või korralduses.

 

Close Menu
×

Cart