Õppekorralduse alused

 

1.Üldsätted 

1.1 Koolituste korraldaja on Nail Passion OÜ.

1.2 Nail Passion OÜ lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.3 Nail Passion OÜ korraldab täiskasvanutele suunatud täienduskoolitusi.

1.4 Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).

1.5 Õppetöö toimub Nail Passion koolitusruumides Kadaka tee 70C ning teistes õppetööks sobivates renditavates ruumides.

1.6 Praktilisteks õppetundideks vajalikud tooted ja töövahendid on koolitusasutuse poolt va juhul kui koolituse kirjelduses pole öeldud teisiti. Õppetöö toimub professionaalsete toodetega.

1.7 Koolitused toimuvad enamasti grupikoolitusena. Grupid on väikesearvulised, et tagada maksimaalne  individuaalne lähenemine igale õpilasele.

1.8 Nail Passion OÜ kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele § 6.

1.9 Koolituse korralduse, koolituskavade ja ajakavadega saab tutvuda kodulehel www.nailpassion.ee

1.10 Õppetöö toimub eesti keeles. Asjaajamiskeel on eesti keel.

2. Koolitusele registreerumine

2.1 Koolitusel osalemise eelduseks on eelregistreerumine. Registreeruda saab internetis (www.nailpassion.ee), e-posti teel (info@nailpassion.ee) või telefoni teel (+372 55547814).

2.2 Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti (info@nailpassion.ee) või telefoni teel (+372 55547814).

2.3 Isik, kes on registreerunud koolitusele ja kes tuleb koolituspäeval koolitusele loetakse täienduskoolitusele vastuvõetud õppijaks.

3.Koolitusest loobumine, koolituse edasilükkumine või ärajäämine

3.1 Kui Teil ei ole võimalik koolitusel osaleda, tuleb sellest koheselt teavitada koolituse korraldajat e-posti või tel. teel: info@nailpassion.ee või +372 55547814.

3.2 Koolitusest loobumise teatamisel vähemalt 7 ööpäeva enne koolituse algust võimaldatakse osaleda järgmisel sarnasel koolitusel. Igat juhtumit käsitletakse individuaalselt. Koolitusele  mitteilmumise korral õppemaksu ei tagastata.

3.3 Kursuse katkestamisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, komandeering vms), siis vabade kohtade olemasolul saab õppija liituda järgmise grupiga. Igat juhtumit käsitletakse individuaalselt.

3.4 Täiendkoolituseasutuse pidajal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt 24 tunnise etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu 100% tagasi või arvestatakse tulevase koolituse ettemaksuna.

3.5. Koolitusel osaleja  arvatakse koolituselt  välja talle esitatud arve maksmata jätmisel.  Isik, kellele koolituse lõpus väljastatakse dokument täienduskoolituse läbimise või täienduskoolituses osalemise kohta, loetakse samuti koolituselt välja arvatuks.

3.6 Ümber registreerumine tulevasele koolitusele on lubatud eraldi kokkuleppe alusel. Nail Passion OÜ jätab endale õiguse teha lõplik otsus õppija ümber registreerimise kohta teisele koolitusele, arvestades vabade kohtade olemasolu.

3.7 Kõik tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel.

4.Tasumine – õppemaks, sellest vabastamise ja selle tagastamise tingimused ja kord

4.1 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

4.2 Õigus tasulise kursuse tööst osa võtta on siis, kui osaleja on ettenähtud tähtajaks tasunud 100% õppemaksu.

4.3 Õppemaks ei kuulu tagastamisele koolitusele tulemata jätmisel ja juhul kui koolitusest loobumisest teatatakse vähem kui 7 ööpäeva enne koolituse toimumise algust. Koolitusele registreerunul, kes on teatanud loobumisest vähemalt 7 ööpäeva ette, on võimalik valida, kas ta soovib õppemaksu tagasi saada või soovib selle ettemaksuna üle kanda järgmisele sarnasele koolitusele.

5. Koolitatava õigused ja kohustused

5.1 Enne kursusele õppima asumist on koolitataval õigus tutvuda koolitusasutuse õppekorralduse, koolituskavaga ning saada täiendavat infot koolituse kohta.

5.2 Koolitatavad on kohustatud täitma koolitusasutuse poolt kehtestatud sisekorra eeskirju.

5.3 Käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele. Häiriv või kaasõppijaid segava käitumise ei ole lubatud.

5.4 Hoidma heaperemehelikult õppevahendeid ja vara.

5.5 Tulenevalt autoriõiguste seadusest ei ole lubatud kasutada koolitusel videokaameraid või muid helisalvestavaid seadmeid. Samuti ei ole lubatud paljundada ja levitada koolitusel väljastatud materjale. Lubatud on pildistada ainult õpilaste töid.

5.6 Õppijad peavad pidama kinni ettenähtud töögraafikust, algusaegadest ja ka lõpetama oma tööd ettenähtud ajaks

5.7 Koolituse läbimisel väljastab täienduskoolitusasutus dokumendi, mis on nimetatud õppekavas. Dokumendi väljastamisel lähtub täienduskoolitusasutus sellest, kas õppija saavutas koolituse käigus õpitulemused või mitte. Juhul, kui õpiväljundite omandatut hinnatakse ja õppija need saavutab, väljastatakse talle tunnistus.

5.8 Õppijale, kes on osalenud kõikides tundides ja sooritanud positiivselt praktilise lõputöö, väljastame tunnistuse. Õpilasele, kes katkestas koolituse või ei sooritanud positiivselt praktilist lõputööd, väljastame tõendi.

5.9 Kõik tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel.

 

Close Menu
×

Cart